Kwantitatieve Informatie

Gebruikersrecht overeenkomst KWIN

Door aanmelding voor de digitale KWIN en/of gebruik van de digitale KWIN gaat u akkoord met onderstaande voorwaarden:

Artikel 1. Definities

 1. "Livestock Research": Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek, Wageningen Livestock Research te Lelystad
 2. “Plant Research”: Stichting Plant Research te Wageningen
 3. "Abonnee": De natuurlijke persoon of rechtspersoon die toegang heeft of wil hebben tot de digitale KWIN.
 4. De abonnee is niet gerechtigd de rechten en plichten voortvloeiende uit deze overeenkomst op welke manier ook over te dragen aan derden, tenzij Livestock Research of Plant Research daartoe uitdrukkelijke schriftelijke toestemming heeft verleend.

Artikel 2. Abonnee

 1.  De abonnee verklaart op de hoogte te zijn van, en akkoord te gaan met de voorwaarden zoals die in deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn geformuleerd.
 2. De abonnee is gerechtigd de aangemaakte inloggegevens te gebruiken om vanaf moment van aanschaf of verlenging 1 jaar lang toegang te verkrijgen tot KWIN-V en/of de aangemelde rekenmodules.
  De abonnee is zonder einddatum gerechtigd de aangeschafte pdf onder eigen naam (behorend bij persoonlijk e-mail adres in het watermerk) te gebruiken.
 3. De abonnee is niet gerechtigd de inloggegevens te verstrekken aan derden. Gebruikmaking van de persoonlijke inloggegevens door derden leidt automatisch en zonder berichtgeving, tot ontzegging van de toegang tot KWIN en/of de rekenmodules.
  De abonnee is niet gerechtigd de pdf te kopiëren of aan anderen te verstrekken.
 4. De abonnee met 1 licentie heeft geen recht of mogelijkheid om zich via meerdere terminals/computers tegelijkertijd toegang te verschaffen tot KWIN of Handboek.
 5. Indien er sprake is van een (bedrijfs)abonnement en een pdf beschikbaar is gesteld met de bedrijfsnaam, blijft deze binnen het bedrijf/de organisatie en mag deze niet aan derden beschikbaar worden gesteld.

Artikel 3. Copyright

 1. Wageningen Livestock Research en Wageningen Plant Research zijn en blijven juridisch eigenaar van alle in de KWIN en Handboeken opgenomen informatie en behouden als zodanig alle auteursrechten en overige beschermende rechten op de KWIN en Handboeken en alle daarin opgenomen informatie.
 2. Indien de abonnee handelt in strijd met het in artikel 2.3, 2.4, 2.5 en/of artikel 3.1 bepaalde, dan zal de toegang tot de KWIN en Handboeken automatisch ontzegd worden. Restitutie van reeds betaalde abonnementsgelden is hierbij uitgesloten.

Artikel 4. Abonnementsperiode

 1. De abonnementsperiode voor KWIN Veehouderij loopt per jaar.
 2. Bij afsluiten van het abonnement betaalt de abonnee direct of ontvangt de abonnee per omgaande een factuur voor het eerste abonnementsjaar. 1 maand voor het aflopen van de abonnementsperiode ontvangt de abonnee een herinnering en kan hij al dan niet kiezen voor verlenging.

Artikel 5. Aansprakelijkheid

 1. 1. Onverminderd al hetgeen opgenomen in deze gebruikersovereenkomst is iedere aansprakelijkheid van Wageningen Livestock Research en Plant Research ten aanzien van het verstrekken van de KWIN en de Handboeken, de inhoud daarvan of de gevolgen van het gebruik daarvan uitgesloten.

Op deze gebruikersrecht overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

 

Wageningen Livestock Research Stichting (Wageningen Research)
Kvk 09098104
Postbus 2176, 8203 AD Lelystad
BTW-nummer : NL8113.83.696.B04